Tuesday, April 24, 2012

Kerja Kursus Tingkatan 3 (2012)

SENARAI KANDUNGAN
ASPEK                                                                                                         MUKA SURAT
 1.TAJUK KAJIAN
2.SENARAI KANDUNGAN
 3.PENGHARGAAN
4.OBJEKTIF KAJIAN
 5.KAEDAH KAJIAN
 6.HASIL KAJIAN
7.RUMUSAN
 8.LAMPIRAN
 9.RUJUKAN

PENGHARGAAN

 Pertama sekali, saya ingin melahirkan syukur ke hadrat Allah atas segala petunjuk dan hidayah-Nya. Alhamdulillah, Kerja Kursus Sejarah ini telah berjaya disiapkan dengan ilham, kurnia dan petunjuk yang telah dianugerahkan oleh-Nya.
 Penghargaan tidak terhingga juga saya tujukan kepada Puan Kamariah bte Mohd Nor selaku guru sejarah saya yang terlalu banyak membantu, membimbing dan juga sebagai pemudahcara saya sepanjang proses menyiapkan KERJA KURSUS Sejarah ini. Pertama sekali, saya ingin melahirkan syukur ke hadrat Allah di atas segala petunjuk dan hidayah-Nya. Alhamdulillah, Kerja Kursus Sejarah ini telah berjaya disiapkan dengan ilham, kurnia dan petunjuk yang telah dianugerahkan oleh-Nya.
 Ucapan penuh kasih sayang juga saya tujukan buat ayah ______________ dan ibu_________________________________terima kasih atas segalanya. Tanpa tunjuk ajar yang begitu jitu dan padu daripada beliau, mana mungkin saya akan dapat menghasilkan KERJA KURSUS SEJARAH sebaik ini.. Jutaan penghargaan juga diucapkan kepada semua rakan seperjuangan yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menyiapkan KERJA KURSUS ini.

 Tidak lupa kepada pihak ------------------------------------------- yang banyak memberi kerjasama kepada saya untuk mendapatkan maklumat dan bahan-bahan kerja kursus. Atas sumbangan beliau, saya dapat menyiapkan kerja kursus ini. Sekian terima kasih

0 comments: